Zunderdorp

Overzicht Zunderdorp

Over het ontstaan van Zunderdorp is weinig bekend. Wel weten we dat het stamt uit het begin van de 12e eeuw en dat Waterland, waarvan Zunderdorp deel uitmaakt, in 1282 als leen van het graafschap Holland werd onderworpen aan graaf Floris V.
Pas in 1658 verscheen van de hand van H. Soeteboom voor het eerst een geschrift over Waterland, getiteld: De Soetstemmende Zwaane van Waterland.

Ransdorp

Ransdorp

Het eigenlijke Waterland bevatte zes dorpen, te weten: ”Ransdorp (=het hoofddorp), Zuyderwoude, Sunderdorp, Schellingwoude, Brouk (=Broek in Waterland) en Lansmoer (=Landsmeer).”

Holysloot

Holysloot

Deze zes dorpen waren sinds eeuwen verbonden in een gemeenschappelijke strijd tegen het water. Op 23 november 1619 werd de Unie van Waterland opgericht.

Waterland kaart

Waterland kaart

De zes pijlen in de rechterpoot van de Zwaan in het Waterlandse wapen herinneren aan deze onderlinge band.

Deze zwaan kunt u in onze kerk zien op de deur van het uit de 17e eeuw stammende doophek en op het centrale middenpaneel van de kansel

Over de naam Zunderdorp schrijft Soeteboom, dat deze waarschijnlijk is afgeleid van Sundeldorp of Sindeldorp.

Onder een sundel of sindel verstond men vroeger een smalle vaart, die veelal werd gebruikt voor het vervoer per schuit van zuivelprodukten. De boeren brachten de melk, kaas en boter dagelijks naar Amsterdam, waar deze produkten werden verkocht.

Eeuwenlang vormde de zuivelproduktie een van de middelen van bestaan voor de bewoners van ons dorp

Hierover schrijft Soeteboom:

“De Ingesetenen aldaar hebbende een vet Weydeland, melken veel Beesten, brengende haar melk alle dagen tot Amsterdam, ofte maaken daar Kaas en Boter van.”