Ons college van diakenen, zoals het officieel heet, bestaat uit vier leden: de voorzitter Robert Gils, de penningmeester Diana de Haan-Prins, de secretaris Janneke van der Made. Robert zit in de projectgroep van de gezamenlijke Waterlandse diaconieën.

Elk jaar stellen zij een collecterooster op voor de diaconie collecte in de kerkdienst. Er wordt goed gekeken dat er een goede verdeling is voor bestemming in binnen- en buitenland van het collectegeld. Ook wordt er ieder jaar een nieuw doel gekozen voor het verjaardagsfonds. Alle jarige leden krijgen op hun verjaardag een felicitatie van de kerk. De ouderen krijgen daarbij ook het verzoek om iets te geven aan dit fonds. Geprobeerd wordt om een doel te vinden waar dorpelingen erg bij betrokken zijn.

Tevens verzorgen de diakenen de bloemen in de zondagse kerkdienst. Deze bloemen worden wekelijks weggegeven aan zieken in het dorp, als welkom in ons dorp aan alle nieuwe bewoners en aan onze gemeenteleden vanaf 80 jaar voor hun verjaardag.

De derde woensdag van iedere maand hebben we een koffieochtend  van 10:00 tot 12:00 uur. Een hoogtepunt is de Kerstviering met een heerlijke lunch.

De samenetenavonden die drie keer in het winterseizoen gehouden worden, worden door de diaconie georganiseerd. Er is nu een echte kookploeg die voor zo’n 70 â 80 mensen een heerlijke maaltijd (meestal winterkost) klaarmaakt.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.