ANBI

De Kerk van Zunderdorp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Je giften zijn aftrekbaar van de belasting. Je kunt een gift overmaken voor het werk van de Kerk van Zunderdorp. Ook kun je ons werk steunen door gebed.

Beleidsplan

De kerk van Zunderdorp is een gastvrije ontmoetingsplaats voor mensen. Een plek waar we het leven vieren zoals God ons iedere dag weer schenkt. Daarvoor spreken we onze dank uit. De liefde van God voor alle mensen kreeg gezicht in Jezus Christus. Deze Heer willen we volgen. Zo geven we vorm en inhoud aan de roep van Hem om de wereld in te gaan. We vertellen van het blijde nieuws, dat ieder mens waardevol is in Gods ogen. De dood en opstanding van Jezus Christus brengt vergeving en redding. Zo kunnen mensen leven met God, nu en altijd. De Geest van God houdt de adem van de gemeente op spanning en vol enthousiasme.

De gemeente Zunderdorp wordt geleid door de kerkenraad. De kerkenraad heeft als taak om de gemeente voortdurend te richten op datgene waar het om gaat, namelijk leven met God, de gemeenschap met elkaar en de opdracht om te getuigen in de wereld. De kerkenraad wordt gevormd door predikant, ouderlingen(-kerkrentmeesters) en diakenen.

Lees ons beleidsplan voor verdere informatie.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de Generale regeling rechtspositie predikanten. De leden van de kerkenraad ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten 2022 Protestantse gemeente te Zunderdorp

Baten en Lasten 2022 Diaconie Protestantse gemeente te Zunderdorp

Steun ons

Help ons om te blijven bewegen en tot zegen te zijn voor anderen!
Prot. Gemeente Zunderdorp: NL09 RABO 0310709032
Diaconie Prot. Gem. Zunderdorp: NL26 RABO 0310757614

Wij zijn een stichting met de ANBI-status.

Icon

Ons adres

Achterlaan 121027 AK Zunderdorp
Icon

Diensten

Iedere zondag om 10.00 uur
Icon

Bel de dominee

06 1992 1974
Icon

Mail

info@kerkzunderdorp.nl

Ons adres

Achterlaan 121027 AK Zunderdorp

Diensten

Iedere zondag om 10.00 uur

Bel de dominee

Mail

info@kerkzunderdorp.nl